Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Informatieavond Skeave Huse “Aso-woningen” van de Gemeente een grote poppenkast!

Deze avond was een grote poppenkast! Er zijn inhoudelijk best goede vragen gesteld, ook constructief.

Maar op vrijwel geen enkele vraag is antwoord gekomen.
Heel slecht voorbereid en compleet onderschat door de Gemeente.
(Schrijnend dat er niet eens genoeg ruimte was en een grote groep mensen niet eens de zaal in konden en gewoon vertrokken zijn.)

Grote afwezige waren dan ook mensen die wel inhoudelijk op de hoogte waren om de vragen te beantwoorden.
Bijzonder ook dat de wethouder Joost Eerdmans niet eens de moeite heeft genomen om ons de bewoners en bedrijven dit zeer complexe plan toe te lichten…
Het lijkt nu een doordram plan te zijn.

Er komt ook geen informatie avond meer van de gemeente!

Het is nu aan de gebiedscommissie om bewoners te horen/informeren.

Kortom we moeten ons als Schiebroek op de kaart zetten en samen werken, want heel simpel gezegd de Rotterdamsche variant van Skaeve Huse

wordt erg onzorgvuldig aangepakt.

Beluister of download hier het audio verslag InformatieAvond MP3  of  InformatieAvond OGG (met dank aan een oplettende bewoner, er werden namelijk geen notulen gemaakt!)

Volg ook de discussie op buurbook

Zijn wij klaar voor “Skaeve Huse” de z.g.n. “Aso-woningen” vlakbij Schiebroek?

Beste omwonenden
De gemeente is van plan minimaal 11, maar waarschijnlijk veel meer containerwoningen te plaatsen voor
‘extreem hardnekkige woonoverlastgevers’ uit heel Rotterdam. Aan de Soesterbergstraat op nog geen
500 meter van Schiebroek.

In de FAQ* van de gemeente staat dat bij deze bewoners een crimineel verleden ouder dan twee jaar niet wordt meegewogen en dat deze mensen een drugs- en/ of alcoholverslaving kunnen hebben. Deze bewoners worden voor hun voorzieningen afhankelijk van Schiebroek en zullen via Meijersplein en het oude station Wilgenplas onze wijk binnenkomen.
Kan Schiebroek dit er wel bij hebben? Schiebroek is immers een aandachtswijk/verbeterwijk waar de ontwikkeling al geruime tijd stil staat. Wat vinden wij als Schiebroekenaren hiervan? Tot nu toe hebben we geen inspraak gehad. En wat is de te verwachten overlast?
Laten we er met zijn allen voor zorgen dat ook Schiebroek een mening heeft!
*) Volg de ontwikkelingen en informatie op: http://schiebroek.BUURbook.nl.

Hoe werkt dat?
1. type in je internetbrowser: BUURbook.nl/Huse
2. klik dan op het plan: ‘Aso Wijk? Skaeve Huse’
3. laat hieronder je reactie horen en/of stem rechtsonder op de poll, liefst vóór 8 juli.

Praat met de gemeente en de gebiedscommissie over dit onderwerp, kom allemaal op
8 juli om 19:30 naar het gebiedskantoor op de Argonautenweg,
Laat je mening horen!

vrijdag 3 juli as. Castagnet a/d Larikslaan 200, 15:00-17:00u nieuwbouw 63 eengezinswoningen a/d Peppelweg

Na een intensieve samenwerking tussen Stichting Havensteder, de gemeente Rotterdam en de VOF Peppelweg, sorteert laatstgenoemde voor op het realiseren van in totaal 63 eengezinswoningen a/d Peppelweg, voorheen bekend als Lupine fase 3, 5 & 6.

Voorafgaand aan de werkelijke verkoop van de eerste fase
(26 woningen) van dit bouwplan, is de buurt welkom hiervan
op vrijdag 3 juli as. alvast inhoudelijk kennis te nemen.

In LCC Castagnet a/d Larikslaan 200 zijn die dag tussen 15:00 en
17:00 uur vertegenwoordigers van de genoemde partijen aanwezig
om u net zo enthousiast te maken over dit mooie project als zijzelf
en uw eventuele vragen te beantwoorden.

Hiermee bent u van harte uitgenodigd!

BINNENKORT IN VERKOOP: 26 WONINGEN PEPPELWEG

 

Oprichten 63 woningen ontwerp/opdracht: HFB-groep (Natasja Schilperoord) / Kikx Development met DuraVermeer dossier: OLO 1533827 (conceptaanvraag)

Bron: http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/Document%202014/Welstandscommissie/WM%20141126%20internet.pdf

3.3 Peppelweg (Lupine), Hillegersberg-Schiebroek (1e behandeling) omschrijving: Oprichten 63 woningen ontwerp/opdracht: HFB-groep (Natasja Schilperoord) / Kikx Development met DuraVermeer dossier: OLO 1533827 (conceptaanvraag)

Omschrijving van het plan Het plan omvat de ontwikkeling van 63 woningen, ondergebracht in 7 bouwblokken met tweelaagse eengezinswoningen met langskap. Daarin zijn vijf verschillende woningtypologieen uitgewerkt (twee voor tussenwoningen en drie voor hoekwoningen).

Met deze planontwikkeling wordt beoogd om het tuinstedelijke karakter van de wijk Lupine te versterken. Gekozen is voor een architectuur die verwijst naar het tuindorpkarakter van dit gebied. Dit komt o.a. naar voren in de hoofdvorm van de bebouwing, de hoekoplossingen, de erfafscheidingen en de kleur- en materiaalkeuze. Kopers kunnen kiezen voor optionele dakkapellen aan zowel de voor- als achterzijde en optionele aanbouwen aan de achterzijde. Om de variatie in het gevelbeeld te vergroten is er op enkele locaties gekozen voor een summiere verhoging van de kap per twee woningen. De kleur van de daken is afgestemd op die van de omliggende bebouwing.

De bebouwing aan het toekomstige Lupineplein is voorzien van een rode dakpan en de blokken langs de Peppelweg en de Clematisstraat zijn voorzien van een antarcietgrijze betonpan. Beleid (Welstandsnota Rotterdam) Gebiedstype: tuindorpen Welstandsniveau: regulier Relevante criteria – Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet. – Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw zijn in samenhang met de architectonische eenheid ontworpen. – Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de omliggende bebouwing. – De koppen van een woningrij, aan het plein of op de hoek van de straat worden verbijzonderd. – Gebouwde erfafscheidingen zijn onderdeel van de architectonische eenheid. – Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. – Detaillering is ambachtelijk en benadrukt het kleinschalige karakter van de bebouwing. – Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing (vooral baksteen, hout en zink) en kwalitatief ten minste gelijkwaardig daaraan. – Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen hebben voor het uiterlijk. – In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de beganegrondgevel aan de straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). – Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. – Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp.

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de aanvullende beelden zoals toegelicht, en de nabespreking:

De commissie merkt op dat de ingredienten om te voldoen aan de criteria voor het gebiedstype ‘tuindorpen’ (hoewel beperkt) in aanzet aanwezig zijn in het plan. Gezien de ambities om aan te sluiten bij het bestaande tuindorp, mist het plan echter nog aan de zeggingskracht, vooral bij het inspelen op de kenmerken van deze (tuindorp)omgeving . De commissie meent dat de vereiste kwaliteitssprong gemaakt kan worden wanneer de voorgestelde beperkte middelen slimmer en meer weloverwogen worden ingezet. De ontweropgave daarbij, is het in samenhang ontwerpen van hoofdvorm en gevelopbouw van de verschillende blokken, met de stedenbouwkundige rangorde van de straat (Peppelweg) en het plein dat op termijn zal ontstaan bij vertrek van de grote winkelvestiging die nu nog is gesitueerd tussen Dardanelleweg en Peppelweg. Wanneer hiervoor, zoals voorgesteld, alleen de kleur van de dakpan wordt ingezet is het resultaat te schraal om het hierarchieverschil tussen het smalle straatprofiel en het plein tot uitdrukking te brengen (op alle schaalniveau’s). Tenslotte zijn de voorgestelde betonpannen zo ver verwijderd van de kwaliteitsstandaard zoals gesteld in de criteria mbt materiaaltoepassing en veroudering, dat hiervoor een passender voorstel wordt verwacht. Zonder uitputtend of compleet te willen zijn heeft de commissie enkele concrete suggesties gedaan waarmee het plan aan zeggingskracht kan winnen. Het is aan de aanvrager om met een voorstel te komen dat overtuigend aansluit bij de criteria voor tuindorpen. ·

De stedenbouwkundige maat van het toekomstige plein vraagt eigenlijk om een statiger profiel dan de nu voorgestelde tweelaagse woningen met kap. Toch zou een aanpassing van het ontwerp van de dakkapellen aan de pleingevels al kunnen leiden tot een ‘rijziger‘ gevelbeeld. Minimale inzet zou moeten zijn: dakkapellen hier toepassen als vast onderdeel van de woning (dus niet louter als optie) en ontwerpen als integraal onderdeel van het gevelbeeld van de blokken met een breedte conform het gemeentelijk dakkapellenbeleid (2/3 woningbreedte). · Ook zou de expressie van de pleingevels versterkt kunnen worden door effectievere inzet van nokverhogingen. De huidige nokverhogingen ogen cosmetisch en missen de accentwerking die met strategische situering en een fermere maat van deze typische ‘tuindorpelementen’ bereikt kan worden. · Ook kan extra volume aangeboden worden (praktijkruimtes etc.) om de markantie van hoekoplossingen en kopgevels meer expressief te maken op enkele cruciale locaties/hoeken in het plan.

Om te beginnen vereist de kopgevel van de hoekwoning van blok C aan de Zilverschoonstraat in dit verband een betere oplossing. · Toepassen van luifels voor het markeren van woningentrees conform de getoonde referentiebeelden, zou een middel kunnen zijn waarmee verschraling van het gevelbeeld kan worden vermeden. Ook spiegelen van plattegronden met paarsgewijs ontworpen woningentrees, inplaats van de voorgestelde ontspiegelde reeksen, kan bijdragen aan de typische ‘tuindorpachtige’ ordening die hier geambieerd wordt.

Conclusie: De commissie heeft geconstateerd dat dit conceptplan nog deels strijdig is met het welstandsbeleid. Er wordt in dit geval geen reden gezien om voorbij te gaan aan de gestelde criteria. Aldus zal negatief geadviseerd worden wanneer dit plan als definitieve aanvraag omgevingsvergunning zou worden voorgelegd. De architect wordt gevraagd om het plan aan te passen op basis van de gemaakte opmerkingen.

2011-07-00 Nieuwsbrief Havensteder juli 2011 ‘Oude Peppelweg en omgeving’

juli 2011: Nieuwsbrief Havensteder de oude Peppelweg en omgeving

Havensteder heeft de informatiebijeenkomst van 9 juni positief ervaren. Zoals zij in hun nieuwsbrief aangeven streven zij ernaar in gesprek te blijven met de bewoners.

Link: Korte terugkoppeling van Havensteder op infoavond 9 juni 2011
Link: Mailwisseling verzoek aan Havensteder over specifieke aanvulling op nieuwsbrief voor Bewoners Lupine-Vesper
Link: Nieuwsbrief Havensteder de oude Peppelweg en omgeving juni 2011

2011-06-09 Informatieavond buitenruimte Lupine

woensdag 9 juni 2011: Informatieavond buitenruimte Lupine

In samenwerking met SBO is er voor de bewoners van Lupine-Vesper een open informatie-avond georganiseerd. Tijdens de open informatieavond heeft bewoonster Laura van der Sluijs van Lupine Vesper middels een presentatie, van de Deelgemeente en van Com•Wonen antwoord proberen te krijgen op een aantal onduidelijkheden.

Zoals:

  • De afbouw van het Vesperproject, appartementen of gezinswoningen?
  • De bouwprojecten aan beide zijden van de Peppelweg, wat en hoe hoog eigenlijk?Wat gaat dit voor de buurt betekenen?
  • Hoe wordt nu en straks het verkeer geregeld?
  • Blijft AH nu of wordt deze verplaatst?
  • Welke tijdelijke voorzieningen worden er getroffen en wanneer is het hele project klaar?

Namens de deelgemeente waren die avond aanwezig de heer Pieterson (portefeuillehouder buitenruimte deelgemeente Hillegersberg Schiebroek) en mevrouw Marjan van der Hoek (gebiedscoördinator Schiebroek en Terbregge). Namens Com•Wonen waren aanwezig Guus van de Water (senior projectmanager) en Lizzy van Gelder (wijkconsulent).

Link: Mailing aan bewoners Infoavond 9 juni 2011
Link: Flyer aan bewoners Infoavond 9 juni 2011
Link: Punten door Deelgemeente en Com.Wonen te verduidelijken
Link: Presentatie Infoavond 9 juni 2011
Link: Notulen Infoavond 9 juni 2011
Link: Artikel Rommelige omgeving Lupine-Vesper
Link: Formeel nog geen Bewonersorganisatie opgericht

2011-05-11 Eerste contact SBO

woensdag 11 mei 2011: Eerste contact SBO

Op een woensdag-ochtend vond de eerste afspraak plaats tussen de bewoonsters van Lupine-Vesper; Jeanine van Barneveld en Laura van der Sluijs en de voorzitter van de SBO Jan van Arkel. Gesproken werd over de onduidelijkheid van de planning van de verdere herontwikkeling in complex 5 en over de verkeersproblemen in de wijk Lupine (waar op dat moment nog straten afgesloten waren.) Jan van Arkel opperde het idee om de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek en woningbouwcorporatie Com.Wonen uit te nodigen om tijdens een open informatie-avond  aan de bewoners duidelijkheid over e.e.a. te verschaffen.

Link: Uitnodiging van SBO aan de Deelgemeente en Com.Wonen voor informatie-avond

2011-04-07 Opzoomer Mee Roadshow

donderdag 7 april 2011: Roadshow van Opzoomer Mee

In de pauze van de Opzoomer Mee Roadshow vond een gesprekje plaats tussen bewoonsters van Lupine-Vesper; Jeanine van Barneveld en Laura van der Sluijs en de voorzitter het dagelijks bestuur van de Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek: Jan Cees van Duin. Laura van der Sluijs gaf aan dat ze graag de verkeerssituatie in haar wijk wilde verbeteren en vroeg aan Jan Cees van Duin of b.v. extra drempels onder opzoomeren viel en of onder burgerinitiatief. Dit gesprekje werd opgevangen door de toenmalige voorzitter van de Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek; Jan van Arkel. In het daaropvolgende gesprekje gaf Jan van Arkel aan de bewoonsters uit de wijk Lupine aan dat er in de Wijk Lupine een aantal zaken spelen en dat SBO graag een keertje met hun een afspraak wilde maken om hierover te praten.

Link: E-mail SBO uitnodiging gesprek